citi Estate sp. z o. o.

Skup udziałów po rozwodzie

Sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w wyniku rozwodu

Proces zakupu udziałów w nieruchomościach nabytych w wyniku rozwodu może różnić się w zależ-ności od tego, czy podział majątku dorobkowego został dokonany czy też nie. Oto ogólny opis proce-su i różnice między tymi dwiema sytuacjami
Udział w nieruchomości nabyty po rozwodzie z podziałem majątku dorobkowego:


Rozwód z podziałem majątku dorobkowego oznacza, że małżonkowie mają nieruchomości, które zostały poddane podziałowi. W tym przypadku, jeśli jedna ze stron jest zainteresowana sprzedażą swojego udziału, proces zakupu może wyglądać następująco:
Strona zainteresowana sprzedażą udziału w nieruchomości nie musi zgłaszać chęci sprzedaży swoje-go udziału.
Negocjacje dotyczące wartości udziału i warunków sprzedaży odbywają się między stroną sprzedają-cą i kupującą.
Gdy osiągnięte zostanie porozumienie co do ceny i warunków, sporządza się umowę sprzedaży, która musi być podpisana przez obie strony.


Po podpisaniu umowy sprzedaży, dochodzi do przeniesienia udziału na kupującego, zazwyczaj po-przez odpowiedni wpis w księdze wieczystej.
Udział w nieruchomości nabyty po rozwodzie bez podziału majątku dorobkowego: tutaj istnieje ryzyko dla kupującego, że po podziale majątku dorobkowego nieruchomość przyznana została drugiej stonie. Taka sytuacja może mieć miejsce w sytuacji gdy do zakupu nieruchomości większe nakłady poniosła jedna ze stron.
Różnice między zakupem udziału w nieruchomości po rozwodzie z podziałem majątku a zakupem udziału w nieruchomości po rozwodzie bez podziału są związane przede wszystkim z podziałem wła-sności i formalnościami.

citi estate sp z. o. o.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zadzwoń